Privacy statement

TVI Taxatie Validatie Instituut verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers voor taxaties van consumenten, intermediairs, woningcorporaties en hypotheekverstrekkers, waaronder de NAW gegevens, contactpersonen, telefoonnummer en e-mailadres en de gegevens omtrent het taxatieobject inclusief het taxatierapport.

De doeleinden voor deze verwerking zijn:

  • Het valideren van taxatierapporten
  • Het opslaan van de gevalideerde taxatierapporten door TVI in een database, zodat het rapport op een later tijdstip kan worden geraadpleegd
  • Het beschikbaar stellen van de informatie aan de opdrachtgever, opdrachtverstrekker en aan door deze partijen aangedragen derden
  • Het gebruik van (delen van) taxatierapporten in het kader van fraudepreventie en fraudebestrijding

Derden

TVI verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst, een verzoek of in het algemeen goede uitvoering van het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld. Daarnaast stelt TVI gegevens aan derden ter beschikking indien een wettelijk voorschrift of een rechtelijk bevel haar daartoe verplicht. Onze werknemers, alsmede de derden waaraan persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld zoals bedoeld in het tweede deel van de eerste volzin, zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook op aan bewerkers die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten.

Uw rechten

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die TVI over u verzamelt of een verzoek doen om deze te laten corrigeren of verwijderen. Vragen en/of verzoeken hieromtrent kunt u o.v.v. uw naam en adres indienen per e-mail. Wij zullen binnen vier weken reageren op uw verzoek.

Beveiliging gegevens

TVI neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies alsmede toegang door onbevoegden of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van techniek en tenuitvoerlegging, een passend beveilingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich mee brengen. Zo wordt er gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen om uw gegevens over het internet te verzenden en worden de gegevens opgeslagen en verwerkt in een gecertificeerd datacentrum.

Melding

De verwerking van uw persoonsgegevens is door TVI aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag onder meldingsnummer m1614401. TVI is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wijzigingen

TVI behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze Privacyverklaring aan te brengen. De laatste versie is altijd te vinden op: https://www.tvi.nl/www/privacystatement. Als u nog vragen hebt over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact met ons op.

TVI Taxatie Validatie Instituut

Bezoekadres:
Bruggenmorsweg 10
7521 ZV Enschede

Correspondentieadres:
Postbus 499
7500 AL Enschede

E-mail: info@tvi.nl
Telefoon: 053- 431 78 68

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18-01-2016

taxatool
 
taxatool mobiel